Biete Giftschlangen

Macrovipera leb turanica, xanthina, lastastei gaditana, thomasi, tiliq

clock.icon vor 3 Monaten - Breda

Hello
For Snake Day Houten 08 Oct 23
cb 23:
Macrovipera lebetina turanica (Nura Tau) 75e
Montivipera xanthina (South Turkey nice colored) 70e
Vipera latastei gaditana (Tunisia) 75e
0.0.3 Tiliqua sp Irian Jaya 100e

Cb: 2021
1.0 Montivipera xanthina (South Turkey nice colored) 75e

1.0 Uromasthyx thomasi cb 19. 500e
Venomous only for register breeders.
Trade possible: just send a message...

Kleinanzeige teilen
Id:1001130
Inserat melden