Suche Giftschlangen

Looking for various species of the genus Vipera.

clock.icon vor 3 Monaten - Prague

Hello,
I am looking for various species of the genus Vipera,such as:
V.dinniki,V.kaznakovi,V.orlovi,V.renardi,V.eriwanensis ,V.lotievi,V.seoanei,V.latastei,V.ammodytes etc.

Please offer what You have available.
Thank You!
Best regards,
kaznakovi@seznam.cz

Kleinanzeige teilen
Id:1014750
Inserat melden